INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov poskytujeme nasledujúce informácie.

I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť Spirit Property Prague s.r.o. so sídlom Roháčova 1666/94, 130 00 Praha, IČO: 10940863, zapísaná na mestskom súde v Prahe, spisová značka C 351033/MSPH

e-mail: office@spiritproperty.cz
telefon: +420 212 246 557

II.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov našich zákazníkov:

 • ● Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko
 • ● Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail a telefónne číslo
 • ● Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • ● Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.
 • ● Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky: Pri návšteve webovej stránky https://www.spiritaccommodation.com/ o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite.
 • ● Automaticky sú spracovávané aj súbory cookies. Ide o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením webovej stránky. Slúži na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané. Odlíšime (ale neidentifikujeme) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobime obsah konkrétnym preferenciám.

III.

ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA

Vaše osobné údaje spracúvame preto, aby sme vám umožnili pohodlnú online rezerváciu ubytovania. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, na základe nasledujúcich právnych základov:

 • 1. Spracúvanie na základe plnenia zmluvy podľa. čl. 6 ods. 1. písm. b) nariadenia GDPR
  • ● Pre účely online rezervácie ubytovania, prípadne objednávky iných doplnkových služieb (príprava a realizácia kúpnych zmlúv uzatvorených na diaľku)
 • 2. Spracúvanie na základe zákonnej povinnosti podľa. čl. 6 ods. 1. písm. c) nariadenia GDPR
  • ● Pre účely vybavovania reklamácií
  • ● Pre účely vedenia účtovnej a daňovej agendy
  • ● Pre účely vybavovania žiadostí dotknutých osôb, súvisiacich s uplatňovaním práv v rámci ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR
 • 3. Spracúvanie na základe súhlasu podľa. čl. 6 ods. 1. písm. a) nariadenia GDPR
  • ● Pre účely marketingu
  • ● Pre účel skvalitnenia nami poskytovaných služieb

IV.

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak vaše údaje spracúvame na základe plnenia zmluvy, budeme ich spracúvať po dobu platnosti zmluvy a 5 rokov po jej ukončení.
Ak vaše údaje spracúvame na základe súhlasu, budeme ich spracúvať počas trvania vášho súhlasu maximálne však po dobu 3 rokov. Po uplynutí tejto lehoty ich zlikvidujeme.
Ak vaše údaje spracúvame na základe zákonnej povinnosti, budeme ich spracúvať po dobu ktorú určuje príslušný legislatívny predpis.

 • ● V prípade účtovníctva je táto doba 10 rokov
 • ● V prípade reklamácií je táto doba 2 roky od reklamácie
 • ● V prípade kybernetickej bezpečnosti je táto doba 12 mesiacov

V.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • ● Platobná brána ČSOB
 • ● Online rezervační partneri Previo a Booking.com
 • ● Orgány verejnej správy, v prípadoch keď Prevádzkovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy.

VI.

VAŠE PRÁVA SÚVISIACE S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

 • ● Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • ● Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • ● Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • ● Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • ● Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • ● Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 • ● Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úřad pro ochranu osobních údajů, so sídlom: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika
  IČO: 70837627
  tel. č.: +420 234 665 800
  e-mail: posta@uoou.cz
  https://www.uoou.cz