VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky rezervací přes webové stránky www.spiritaccommodation.com (dále jen „Webové stránky“) a vzájemný smluvní vztah mezi společností Spirit Property Prague, s.r.o. IČO: 10940863, se sídlem Roháčova 1666/94, Žižkov, 130 000 Praha 3, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze dle spisové značky C 351033 (dále jen „Poskytovatel“), která poskytuje ubytovací služby v jednotlivých apartmánech v ubytovacím zařízení na adrese Anglická 530/8, Praha 2 – Vinohrady 120 00, pod názvem Top Wenceslas Square Apartments a v ubytovacím zařízení na adrese Anglická 530/8, Praha 2 – Vinohrady 120 00, pod názvem Capsule Hostel Top Wenceslas Square (společně dále jen „Apartmány“ nebo jednotlivě „Apartmán“) a klientem – fyzickou nebo právnickou osobou, která ubytování v Apartmánech jako objednatel objednává (společně dále jen „Klienti“ nebo jednotlivě „Klient“).

1.2. Klientům je k dispozici nezbytná podpora před či po nástupu na ubytování prostřednictvím centrální recepce se sídlem na adrese Kováků 7, Praha 5.

1.3. V případě rozporu ustanovení smlouvy a ustanovení VOP mají ustanovení těchto smluv přednost před ustanoveními VOP.

1.4. VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání mezi Poskytovatelem a Klientem a součástí smluv okamžikem jejich uzavření.

2.

PŘEDSMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Veškeré ubytovací služby jsou Klientem objednávány prostřednictvím rezervačního formuláře na Webových stránkách, kde si Klient zvolí jím požadovaný termín a má možnost si vybrat z nabídky ubytovacích zařízení, včetně Poskytovatelem nabízených Apartmánů. V případě potvrzení výběru Apartmánu nabízeného Poskytovatelem je Klient přesměrován do rezervačního formuláře Apartmánu na Webových stránkách, ve kterém pokračuje s dokončením rezervace. Klient si má možnost zvolit termín ubytování a počet osob, v závislosti na obsazenosti Apartmánu ve zvoleném termínu se následně Klientovi zobrazí dostupné kapacity a ceny.

2.2. Rezervace je úspěšně vytvořena až po vyplnění povinných údajů Klienta– jména, příjmení, data narození, adresy trvalého bydliště, e-mailové adresy, telefonního čísla, čísla dokladu, a současně vyplněním identifikačních údajů platební karty a následným odesláním rezervace v rezervačním formuláři. Před odesláním rezervace v rezervačním formuláři je Klient vyzván k vyjádření souhlasu se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem a seznámení se a vyslovením souhlasu s těmito VOP. O úspěšném vytvoření rezervace je Klient vyrozuměn prostřednictvím e-mailu.

2.3. Veškeré vytvořené rezervace Klienta budou považovány za jeho vůli zakoupit zvolené ubytování v Apartmánech, přičemž Poskytovatel nebude smluvně vázán zajistit objednané služby za nabízené ceny do té doby, než je rezervace Klienta Poskytovatelem písemně potvrzena.

2.4. Potvrzením rezervace Klienta vyjadřuje Poskytovatel souhlas s poskytnutím objednaných ubytovacích služeb ve sjednaném rozsahu, ve zvoleném Apartmánu a tímto okamžikem je smlouva uzavřena.

3.

CENY, PLATEBNÍ PODMÍNKY A TYPY REZERVACÍ

3.1. Ceny za poskytované ubytovací služby se v čase mění, aktuální ceny jsou Klientovi vždy dostupné v rezervačním formuláři po zvolení druhu a rozsahu ubytovacích služeb. Platby za poskytované ubytovací služby jsou hrazeny výhradně bezhotovostně v měně CZK/EUR z platební karty klienta uvedené v rezervaci. V konečné ceně je zahrnuta cena Apartmánu včetně DPH.

3.2. V uvedených cenách v rezervačním formuláři není zahrnut poplatek z pobytu (viz. hlášení z poplatku z ubytování dle příslušných zákonů).

3.4. Prostřednictvím rezervačního formuláře je možné vytvořit dva typy rezervací, a to:

  • (i) NonRef rezervaci bez možnosti storna a vrácení peněz; nebo
  • (ii) Fully flexible s možností storna a vrácení peněz do 24 hodin před dnem nástupu na ubytování.

3.5. V případě zvolení rezervace typu NonRef je Klientovi zaúčtována zhruba 7 dní před dnem nástupu na ubytování z platební karty (kterou uvedl v rezervačním formaři) celková cena rezervace, přičemž tento typ rezervace je oproti rezervacím typu Fully flexible vždy cenově zvýhodněn, ale Klient již není oprávněn rezervaci stornovat či měnit.

3.6. V případě zvolení rezervace typu Fully flexible je Klientovi zaúčtována zhruba 7 dní před dnem nástupu na ubytování z platební karty (kterou uvedl v rezervačním formaři) celková cena rezervace a změna či storno rezervace se řídí storno podmínkami těchto VOP.

3.7. V případě, že autorizace platby proběhne v pořádku, obdrží Klient potvrzení o provedené platbě na jím uvedený e-mail.

3.8. Veškeré změny rezervací je Klient povinen činit v písemné formě, e-mailem na adresu frontoffice@spiritaccommodation.com, přičemž každá změna rezervace musí být nejprve Poskytovatelem písemně potvrzena. Možnost provedení změny či storna rezervace, resp. její schválení Poskytovatelem závisí na zvoleném typu rezervace a souvisejících storno podmínkách.

4.

STORNO PODMÍNKY

4.1. Klient vytvořením rezervace přijímá příslušné storno podmínky dle typu zvolené rezervace pro případy zrušení rezervace, změny rezervace či nedostavení se do rezervovaného Apartmánu v den nástupu na ubytování.

4.2. Veškeré změny rezervací a zrušení rezervací je Klient povinen činit v písemné formě, e-mailem na adresu frontoffice@spiritaccommodation.com , přičemž každá schválená změna či storno rezervace musí být nejprve Poskytovatelem písemně potvrzena.

4.3. V případě, že si Klient v rezervačním formuláři zvolil typ rezervace NonRef, platí, že v případě změny rezervace, zrušení rezervace či v případě nedostavení se do rezervovaného Apartmánu v den nástupu na ubytování bude Klientovi účtována smluvní pokuta ve výši 100 % z celkové ceny rezervace.

4.4. V případě, že si Klient v rezervačním formuláři zvolil typ rezervace Fully flexible, platí, že rezervaci je Klient oprávněn zrušit či změnit zcela bezplatně do 24 hodin před dnem nástupu na ubytování.

4.5. V případě, že si Klient v rezervačním formuláři zvolil typ rezervace Fully flexible a má zájem rezervaci zrušit či změnit méně jak 24 hodin před dnem nástupu na ubytování, platí, že mu bude účtována smluvní pokuta ve výši 50 % z celkové ceny rezervace, totéž platí v případě, že se Klient do rezervovaného Apartmánu v den nástupu na ubytování nedostaví.

4.6. V případě, že bude Klientovi účtována smluvní pokuta ve výši 50 % z celkové ceny rezervace dle předchozího odstavce těchto VOP je Poskytovatel povinen zbylých 50 % z celkové ceny rezervace uhrazených Klientem vrátit na příslušnou platební kartu, a to do 7 dnů od uplatnění smluvní pokuty vůči Klientovi.

5.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Klient bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Klientovi jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud Poskytovatel poskytuje ubytovací služby v určeném termínu.

5.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek a z důvodů stanovených zákonem nebo smlouvou.

5.3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy (v celém rozsahu nebo částečně) v případě, že Klient poruší smlouvu či Ubytovací řád podstatným způsobem, nebo opakovaně poruší kteroukoliv povinnost ze smlouvy či Ubytovacího řádu, nebo pokud bude Klient v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky o více než jednoho dne po dni splatnosti.

6.

UBYTOVACÍ ŘÁD

6.1. Podmínky a způsob ubytování

Aparthotel, (dále jen „apartmány“) je oprávněn ubytovat takového klienta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem musí klient předložit občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR, na recepci hotelu. Každý klient, který není státním občanem ČR (cizinec), je povinný ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR v platném znění vyplnit a odevzdat na recepci úřední doklad o hlášení pobytu, předložený klientovi při příchodu zaměstnancem hotelu, přičemž všechny požadované údaje je povinen uvést pravdivě a úplně. Na základě objednaného ubytování se klient v den příchodu může ubytovat v době od 15:00 hod. do 23:59 hod. Do této doby hotel pro klienta pokoj rezervuje, pokud v objednávce nebyl jiný požadavek a aparthotel jej potvrdil. Klient odhlásí svůj pobyt nejpozději do 11:00 hodin, do této doby pokoj uvolní, pokud nebylo individuálně a dopředu dohodnuto jinak. Pokud klient neuvolní pokoj do 11:00 hod., může mu aparthotel účtovat pobyt za celý následující den, pokud nebylo předem dohodnuto jinak, tímto není dotčeno ukončení ubytovacího vztahu mezi aparthotelem a hostem ke dni, ke kterému měl host řádně uvolnit pokoj (den skončení pobytu). Pokud klient neuvolní pokoj, vyhrazuje si aparthotel právo zamezit hostu přístup do pokoje a pro případ neuhrazené platby za pobyt či jiných pohledávek za klientem si aparthotel vyhrazuje možnost využít zadržovací právo k movitým věcem vneseným hostem do pokoje či apartmánu. Apartmán se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá el. kartu, případně klíče, na recepci a pověřenému zaměstnanci aparthotelu oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Aparthotel si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci). V případě, že klient požádá o prodloužení ubytování, může mu aparthotel nabídnout i jiný pokoj v jiné cenové relaci, než byl ten původní. V tomto případě klient nemá nárok na ubytování v apartmánu, ve kterém byl původně ubytovaný, a ani na ubytování v jiném pokoji aparthotelu, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů aparthotelu není možné. Aparthotel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se podstatně liší od potvrzené objednávky. Aparthotel poskytuje svým klientům služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně dohodnuty, a v rozsahu, v jakém to určuje příslušný platný právní předpis. Klient je povinen uhradit platbu za ubytování a poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem aparthotelu nejpozději v den skončení pobytu. Tímto jsou platební podmínky nedotknutelné na základě smluv o ubytování. Informace o cenách veškerých služeb za ubytování a další služby jsou k dispozici na recepci aparthotelu, aparthotel si vyhrazuje právo klienta neubytovat, pokud oděv či chování hosta neodpovídají dobrým mravům, host je zjevně pod vlivem alkoholu či psychotropních látek nebo je host či jeho oděv či zavazadla nadměrně znečištěn. Aparthotel si vyhrazuje právo neubytovat klienta, který se nachází na seznamu osob neplatících za ubytovací služby, dále neubytovat klienta který za účelem dosažení vyšší slevy za ubytování využije/manipuluje s naším rezervačním systémem. Dále si hotel vyhrazuje právo odmítnout ubytování klienta dle rozhodnutí ředitele, nebo majitele hotelu, bez udání dalšího důvodu. Klient je povinen přizpůsobit pobyt v hotelu a ve všech jeho zařízeních a provozech svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a fyzickým i psychickým schopnostem.

6.2. Platba za poskytnuté ubytování a storno poplatky

Za ubytování a poskytnuté služby je klient povinen uhradit cenu v souladu s platným ceníkem aparthotelu, nejpozději však v den ukončení pobytu na základě předložení účtu, spolu s vyúčtováním poskytnutých záloh ze strany klienta. Při pobytu delším než 7 dní je klient povinen uhradit celý pobyt, nebo jeho část, nejpozději sedmý den pobytu, pokud se hotel s klientem nedohodli jinak. Ceník služeb za ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci aparthotelu. Aparthotel si vyhrazuje právo požadovat od klienta identifikační údaje platební karty, a v den příjezdu zálohu ve výši pokrývající celkovou částku za ubytování, dále pak zálohu 4.000,- CZK (cca 150 EUR) na případné budoucí útraty v hotelu, nebo poškození či ztráty vybavení pokoje. Rezervace se pro aparthotel stává závaznou až po obdržení úhrady garance za pobyt v podobě detailu kreditní karty, případně garance třetí strany (cestovní kanceláře, firmy atd.) Doba bezplatného zrušení končí dle storno podmínek uvedených při rezervaci.Zrušení rezervace je zpoplatněno dle platného ceníku aparthotelu, V případě, že rezervace nebude řádně zrušena a klient se nedostaví k zahájení ubytování, ani termín zahájení ubytování nepřesune na pozdější den v rezervované délce pobytu, je klient povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % ceny ubytování za první noc dle potvrzených parametrů jeho rezervace, případně dále dle odsouhlasených storno podmínek při rezervaci. V případě, kdy klient na výzvu neuhradí cenu za ubytování, je hotel oprávněn klientovi ukončit pobyt, zamezit přístupu do budovy hotelu a odmítnout poskytování dalších služeb. Aparthotel je dále oprávněn ukončit pobyt takovému klientovi, který se chová v rozporu s tímto ubytovacím řádem či dobrými mravy. V případě zkrácení pobytu klientem má aparthotel právo klientovi vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou rezervovanou délku pobytu. Řádné zrušení rezervace musí být komunikováno písemně, elektronicky a může být provedeno nejpozději do 15:00 hod. dne, který je druhým dnem přede dnem, ke kterému mělo být zahájeno ubytování. Aparthotel je oprávněn účtovat klientovi poplatek ve výši 100 % ceny ubytování za první noc dle potvrzených parametrů jeho rezervace. Aparthotel je dále oprávněn účtovat klientovi cenu poškozeného, zničeného či ztraceného vybavení pokoje, přičemž je aparthotel oprávněn provést blokaci a stržení takto vyúčtovaných částek na platební kartě hosta.

6.3. Všeobecně platné ustanovení.

V apartmanu, kde je klient ubytovaný, smí přijímat návštěvy jen se souhlasem zodpovědného zaměstnance recepce nebo vedení hotelu v čase od 08:00 hod. do 22:00 hod. Zaměstnanec aparthotelu není oprávněn podávat jakékoliv informace o ubytovaných klientech třetím osobám (s výjimkou příslušníků policie po jejich legitimování se a prokázání opodstatněnosti požadovat tyto údaje) ani povolit návštěvu třetí osoby hosta bez jeho souhlasu. V pokoji a společenských prostorách aparthotelu nesmí klient bez souhlasu zodpovědného pracovníka nebo vedení aparthotelu přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékoliv změny a úpravy na zařízení aparthotelu, vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. V aparthotelu a zvlášť v pokoji není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů osobní hygieny (holící strojek, masážní strojek atd.) a spotřebičů drobné domácí elektroniky (notebook, mobilní telefon atd.) Klientům není dovoleno vnášet do pokojů věci pro úschovu, kterým aparthotel vyčlenil jiná místa, např. sportovní potřeby, lyže, kočárky, kola, vozíky apod. Na úschovu těchto věcí se klient informuje na recepci aparthotelu. Za poškození majetku hotelu způsobené i přes tento zákaz bude hostovi účtována náhrada škody v plné výši. V případě porušení tohoto zákazu je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 100 Eur za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, aparthotel si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách mimo aparthotel, v pokojích platí přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 300 Eur za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, aparthotel si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši. V pokojích jsou instalovány detektory kouře. V případě, že host poruší zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm či zdrojem kouře, a způsobí výjezd hasičské zásahové jednotky, bude mu kromě smluvní pokuty vyúčtována i škoda související s výjezdem hasičské zásahové jednotky. Neoprávněná manipulace s detektory kouře či jinými bezpečnostními prvky je zakázána. Za jakýkoli zásah do funkčnosti detektorů kouře či jiných bezpečnostních prvků je aparthotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 300 Eur. V aparthotelu je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Aparthotel je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, jenž tento zákaz porušil, a to bez náhrady. Cena za ubytování zvířete se účtuje podle platného hotelového ceníku. Před odchodem je klient povinen v pokoji uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji světlo, zavřít okna, zamknout dveře a el. kartu od pokoje odevzdat na recepci. Za ztrátu el. karty účtuje hotel částku 10 Eur. Odpadky jsou klienti povinni dávat výlučně do určených nádob na vyhrazených místech. Hotel doporučuje z bezpečnostních důvodů neponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých ani v pokoji, ani v ostatních společenských prostorách hotelu. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. je klient povinen dodržovat noční klid. Se souhlasem provozovatele (vedoucího hotelu, resp. zástupce) se mohou v prostorách aparthotelu organizovat společenské akce i po 22:00 hod., a to v prostorách k tomu určených. Dále je klient povinen dodržovat denní klid v čase od 6:00 hod. do 22:00 hod. Během celého dne je zakázáno provozovat nadměrný hluk v prostorách hotelu. V případě, kdy klient bude provozovat nadměrný hluk, bude zaměstnancem hotelu upozorněn, aby od takového jednání upustil, jinak to bude bráno jako hrubé porušování tohoto ubytovacího řádu. Klient v prostorách hotelu nesmí nosit zbraň ani střelivo, nebo je nějak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá ředitel hotelu. Dotazník je k dispozici na recepci. Spory, které vzniknou z tohoto ubytovacího řádu, budou řešeny prostřednictvím soudů v České republice. Ve sporech o náhradu škody, ve kterých žalovanou osobou bude osoba mající bydliště v některém z členských států EU, je daná příslušnost soudu místa, kde ke škodě došlo, podle čl. 5, bod 3 Nařízení rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele informuje hotel klienta o možnosti řešení případných sporů mimosoudní cestou, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (v souladu s § 20e zákona č. 634/1992 Sb.), Internetovou adresu České obchodní inspekce naleznete zde: http://www.coi.cz/. Klient je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že klient nebude dodržovat ubytovací řád, má vedení aparthotelu právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb a odstoupit od ubytovací smlouvy před uplynutím dohodnutého času. Aparthotel má v takovém případě právo na plnou úhradu ceny ubytování. Klient musí následně bezodkladně opustit aparthotel. Klient je povinen obeznámit se s provozními a bezpečnostními pravidly aparthotelu, včetně všech jeho zařízení a důsledně je dodržovat. Host poskytující hotelu při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů ve společnosti Spirit Property Prague, s.r.o. ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění. S ohledem na povinnost hlásit ubytování dle zákona č. 326/1999 Sb. Policii České republiky, předloží host nejpozději při převzetí klíče od pokoje platný cestovní pas či osobní identifikační doklad, přičemž uděluje souhlas s pořízením fotokopie takového dokladu pro potřebu evidence aparthotelu. V případě, kdy host nepředloží výše uvedený doklad, vyhrazuje si aparthotel právo hosta neubytovat, přičemž v případě, kdy takto dojde ke stornu rezervace, má host povinnost uhradit storno poplatek dle bodu II odst. 6 těchto podmínek. Ubytování hostů se řídí českým právním řádem, na základě českého práva a tímto ubytovacím řádem. Ubytováním host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. Ubytovací řád je platný od 01. 01. 2020.

7.

ROZHODNÉ PRÁVO

7.1. Klient má právo podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů k:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz
Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce jewww.coi.cz.

7.2. Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem vzniklý na základě či v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb se řídí právními předpisy České republiky.